Scroll to top

Regulamin

REGULAMIN CUKIERNI INTERNETOWEJ SWEETNESS
WRAZ Z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I POLITYKĄ DOT. CIASTECZEK „COOKIES”

Regulamin Sweetness

I.Ogólne informacje o Cukierni Internetowej Sweetness.

 1. Cukiernia Sweetness (zwana w dalszej części regulaminu jako „Sweetness”) prowadzona jest przez Katarzynę Kozę wykonującą działalność gospodarczą pod firmą KK&COMPANY Katarzyna Koza, adres: ul. Kamionkowska 19 lok. U5. 03-805 Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, REGON: 147132029, NIP: 7931543410.
 2. Sweetness prowadzi również sklep internetowy działający pod adresami www.cukierniasweetness.pl oraz www.cukierniasweetness.com
 3. Sweetness zajmuje się sprzedażą produktów oraz świadczy usługi także, lecz nie wyłącznie na podstawie umów zawieranych przez Internet (pod adresem wskazanym wyżej w pkt 2 regulaminu) oraz za pomocą innych środków komunikowania się na odległość.
 4. Dane kontaktowe: Cukiernia Sweetness
  Ul. Kamionkowska 19 lok. U5
  03-805 Warszawa
  tel. +48 533 870 571
  e-mail: zamawiam@cukierniasweetness.pl

II. Opis produktów, zasady zakupów i płatności

 1. Na stronach internetowych Sweetness publikowane są informacje o aktualnie dostępnych produktach. Sweetness wyraźnie zaznacza, że zdjęcia oferowanych produktów znajdujących się pod adresami www wskazanymi w części I pkt 2 niniejszego regulaminu mają charakter podglądowy, co oznacza, że zamówiony produkt może w sposób nieznaczący różnić się od tego, który przedstawiony jest na zdjęciu wybranego i zamówionego przez Klienta produktu. Sweetness dokłada wszelkich starań, by wybrany i zamówiony przez Klienta produkt w jak największym stopniu podobny był do zdjęć podglądowych, lecz z uwagi na ręczny wyrób oferowanych produktów oraz cechy specyficzne oferowanych produktów (używanie owoców, które nigdy nie są identyczne) nie może udzielić takiej gwarancji. Znajdujące się na stronie Sweetness informacje o produktach nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ale zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Przesłanie przez Klienta zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem Sweetness oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.
 2. Zamówienia przyjmowane są przez Sweetness za pośrednictwem formularza zamówienia udostępnionego na stronie internetowej wskazanej wyżej w pkt 1 regulaminu.
 3. Sweetness, w celu ułatwienia składania zamówień, udostępnia graficzny interfejs sklepu internetowego, w tym koszyk zawierający wykaz produktów, które w danym momencie zostały wybrane przez Klienta w celu złożenia zamówienia. Zawartość koszyka przed wysłaniem zamówienia można sprawdzić w każdym momencie po kliknięciu na przycisk „Koszyk”.
 4. W celu złożenia zamówienia Klient wypełnia i wysyła formularz zamówienia znajdujący się na stronie Sweetness. Wypełniając formularz, Klient dokonuje wyboru zamawianych produktów, ich ilości, wybiera sposób zapłaty oraz wskazuje sposób odbioru produktów (odbiór osobisty lub dostawa na terenie m.st. Warszawy), w przypadku dostawy produktów rzez Sweetness Klient wskazuje adres dostawy i podaje dane kontaktowe. Następnie potwierdza fakt zapoznania się z regulaminem Sweetness i jego akceptację.
 1. Klient zobowiązany jest do pełnego i zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.
 2. Klient otrzyma e-mail potwierdzający przyjęcie złożonego zamówienia wraz z aktualnym w dniu zawarcia umowy sprzedaży egzemplarzem niniejszego regulaminu przesłanym w powszechnie dostępnym pliku „.pdf”, który będzie stanowić załącznik do wiadomości e-mail.
 1. E-mail potwierdzający zamówienie stanowi oświadczenie Sweetness o przyjęciu oferty Klienta. Z chwilą złożenia tego oświadczenia między Sweetness, a Klientem zostaje zawarta umowa sprzedaży zamawianych produktów.
 2. Na zamówione produkty wystawiany jest rachunek, a na wyraźne życzenie Klienta po zaznaczeniu stosownej opcji w formularzu zamówienia, o którym mowa wyżej w pkt 4 niniejszego regulaminu wystawiana jest faktura VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Sweetness akceptuje następujące formy płatności: przelew na rachunek bankowy Sweetness lub płatność gotówką przy odbiorze osobistym lub przy dostawie pod wskazany przez Klienta adres. Wyboru sposobu dokonania płatności dokonuje klient, zaznaczając stosowną opcję w formularzu zamówienia, o którym mowa wyżej w części II pkt 4 niniejszego regulaminu.
 4. Samodzielne anulowanie zamówienia przez Klienta możliwe jest w przypadku posiadania statusu zamówienia w panelu sklepu oznaczonego jako „nowe”. Zmiana zamówienia jest możliwa w przypadku posiadania statusu zamówienia w panelu sklepu oznaczonego jako „w trakcie realizacji” wyłącznie poprzez kontakt telefoniczny pod numerem +48 533 870 571.
 5. Ceny produktów w Sweetness zawierają podatek VAT. Koszty przesyłki są podawane odrębnie w formularzu zamówienia, o którym mowa wyżej w części II pkt 4 i części V pkt 3 niniejszego regulaminu.

III. Rejestracja

 1. Warunkiem dokonania zakupu w Sweetness jest wypełnienie formularza zamówienia na stronie Sweetness zgodnie z opisem zawartym na tej stronie i akceptacja postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Złożenie pierwszego zamówienia przez Klienta wymaga założenia konta Klienta poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i wyrażenia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Sweetness. Umowa o prowadzenie konta w Sweetness zostaje zawarta z chwilą otrzymania potwierdzenia jej zawarcia, wysłanego przez Sweetness pod podany adres e-mail. Założenie i prowadzenie konta jest nieodpłatne. Posiadanie konta w Sklepie pozwala na dokonywanie zakupów bez każdorazowego podawania swoich danych osobowych – Sweetness będzie rozpoznawał Klienta jako stałego użytkownika.
 3. Klient może wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta w każdym czasie bez podania przyczyn. W celu usunięcia konta należy wysłać adres e-mail pod wskazany na wstępie adres z prośbą o usunięcie konta.
 4. Dokonując rejestracji, Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera oraz informacji o promocjach i specjalnych ofertach Sweetness.

IV. Termin i sposób płatności

 1. Klient zobowiązany jest dokonać zapłaty najpóźniej w momencie odbioru zamówionego produktu. Koszt dostawy, o którym mowa niżej w części V pkt 3 niniejszego zamówienia doliczany jest do kwoty zamówienia.
 2. Sweetness akceptuje następujące formy płatności:
 1. a)  Przedpłata poprzez przelew na konto bankowe Sweetness Bank PKO BP 65 1020 4287 0000 2502 0059 7773 – w tytule przelewu należy podać numer zamówienia wskazany w potwierdzeniu złożenia zamówienia w panelu użytkownika na stronie internetowej Sweetness lub wiadomości e-mail otrzymanej przez Klienta.
 2. b)  płatność elektroniczna za pośrednictwem operatora płatności Przelewy 24/PAYU PAYPRO S.A.60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15. (Już wkrótce zostanie uruchomiona).
 3. c)  Płatność gotówką w siedzibie Sweetness w przypadku odbioru osobistego lub płatność osobie dostarczającej zamówiony produkt w przypadku skorzystania z opcji dostawy.

V. Dostawa.

 1. Zamówione przez Klienta produkty dostarczane są wyłącznie na terenie m.st. Warszawy.
 2. W przypadku niewybrania przez Klienta opcji odbioru osobistego zamówionych produktów, Sweetness dostarcza zamówione produkty we własnym zakresie przy użyciu specjalistycznego transportu własnego za pośrednictwem na adres Klienta wskazany w formularzu zamówienia. Przybliżony czas dostawy wskazywany jest w graficznym interfejsie sklepu prowadzonego przez Sweetness.

3. Dostawa produktów jest płatna. Koszt dostawy w strefie A (Dzielnice Praga Północ, Praga Południe.) wynosi 22 zł. Koszt dostawy w strefie B (Dzielnice Targówek, Żoliborz, Wola, Ochota, Mokotów, Rembertów, Wilanów, Wawer) wynosi 30 zł. Koszt dostawy w strefie C (Dzielnice Białołęka, Bielany, Bemowo, Ursus, Włochy, Ursynów, Wesoła) wynosi 50 zł.

4. Sweetness dopuszcza składanie zamówień przez stronę www w sposób ciągły, przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia standardowe realizowane są niezwłocznie, najpóźniej następnego dnia roboczego, za wyjątkiem zamówień dokonanych w soboty i niedziele oraz w dni uznane ustawowo za wolne od pracy, kiedy zamówienia realizowane są pierwszego dnia roboczego przypadającego po tych dniach. W uzasadnionych przypadkach, tj. szczególnie w sytuacji składania zamówień niestandardowych, czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu. O przybliżonej dacie realizacji zamówienia, Klient informowany jest w graficznym interfejsie sklepu prowadzonego przez Sweetness.

VI. Brak prawa do odstąpienia od umowy.

Z uwagi na postanowienia art. 38 pkt 4) w zw. z art. 12 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.) Sweetness informuje, że Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Sweetness na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa (tj. prawa do „konsumenckiego odstąpienia” bez podania przyczyn w ciągu 14-dni) z uwagi na to, że

Strona 3 z 9

oferowane przez Sweetness produkty są produktami ulegającymi szybkiemu zepsuciu oraz mają krótki termin do użycia w rozumieniu ww. przepisów.

VII. Reklamacje

 1. Sweetness ma obowiązek wydać produkty bez wad. Klient podczas odbioru zamówionych produktów obowiązany jest do sprawdzenia odbieranego produktu i zgłoszenia wszelkich niezgodności względem dokonanego zamówienia. W przypadku stwierdzenia wady produktu, Klientowi przysługują uprawnienia opisane w Kodeksie cywilnym, tj. Klient ma prawo do swobodnego wybrania wyłącznie jednej z następujących opcji: a) Prawo do odstąpienia od umowy. Po skutecznym złożeniu takiego oświadczenia Klient otrzyma zwrot opłaconej wartości zamówienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy składane jest osobie, która przekazała produkt. b) Prawo do żądania dostarczenia prawidłowego złożonego zamówienia najszybciej jak to będzie możliwe bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów. Złożenie takiego żądania wyłącza skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy. Oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa składane jest osobie, która przekazała produkt.
 2. Przez wady produktu, o których mowa wyżej w pkt 1 postrzega się: uszkodzenie produktu podczas transportu, dostarczenie produktu w sposób oczywisty nieświeżego, dostarczenie produktu innego rodzaju, niż ten zamówiony przez Klienta, niezrealizowanie zamówienia w umówionym terminie.
 3. Sweetness rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. W przypadku uznania przez Sweetness reklamacji wadliwy produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe, Sweetness wedle wyboru Klienta zaoferuje do wyboru inne, dostępne produkty lub zwróci cenę towaru.
 4. Sweetness nie udziela gwarancji w rozumieniu postanowień Kodeksu cywilnego.

VIII.Promocje

 1. Sweetness może prowadzić promocyjne akcje sprzedaży części lub całości towarów znajdujących się w jego ofercie. Warunki promocyjnej sprzedaży towarów dostępne będą na stronie Sweetness i ustalane będą indywidualnie dla każdej akcji promocyjnej.
 2. Informacja na temat warunków danej akcji promocyjnej będzie każdorazowo zamieszczana na stronach Sweetness.

IX. Ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę przetwarzanie danych osobowych przez Sweetness w celu realizacji złożonego zamówienia. Zarówno podanie przez Klienta danych osobowych, jak i zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, jednak są niezbędne Sweetness do zrealizowania umowy zawartej z Klientem.
 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Katarzyna Koza wykonująca działalność gospodarczą pod firmą KK&COMPANY Katarzyna Koza, ul. Kamionkowska 19 lok. U5 03-805 Warszawa.

 1. Dane osobowe Klientów i osób odwiedzających Sweetness będą przetwarzane przez Administratora danych w celach świadczenia usług, archiwizacji, sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Sweetness oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. W szczególności Administrator danych uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Klienta potrzebnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez Sweetness oraz w celu realizacji usług, zgodnie z Regulaminem i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204), a w przypadku wyrażenia przez Klienta odrębnej zgody, także w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.
 2. Administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Dostęp do danych osobowych Klienta oprócz wyżej wskazanego administratora posiadają także w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia (szczególnie weryfikacji płatności i dostawy) pracownicy Sweetness.
 3. Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym i możliwość ich poprawienia bądź usunięcia w odpowiedniej zakładce swojego konta.
 4. Sweetness może udostępniać dane osobowe Klientów na żądanie podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa.

X. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.).
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2017 r.
 3. W przypadku konieczności dokonania zmian regulaminu, zmiany takie wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sweetness, jednak nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie Sweetness. Do zamówień złożonych przed datą wejścia w życie zmian regulaminu stosuje się regulamin w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.
 4. Załącznikiem do niniejszego regulaminu jest Polityka prywatności Sweetness. Załącznik stanowi integralną część niniejszego regulaminu.